פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support Général

Problèmes en général avec vos services, demandes d'informations, questions simples.

 Support Technique

Problèmes techniques avec vos services. Impossibilité de connexion, problèmes avec nos panels de gestion de services. Question simple d'ordre technique.

 Support Commercial

Demandes de partenariats, demandes d'ordre commercial. Propositions de services

 Facturation

Questions sur les moyens de payements, demandes spéciales, problèmes liés à la facturation

 Abus

Constatations de fraudes sur des services hébergés chez NetHeberg, abus de modération.

 Administration

Questions à l'administrations. Problèmes avancés.

 Ajout de crédit en PaySafeCard

Pour toute demande d'ajout de crédit avec une paysafecard.