1.50€
ماهانه
VPS 2 Go (9 موجود است)
CPU
1 x E5-2680-V2, 3.50 Ghz
RAM
2 Go
DISQUE
30 GO
VIRTUALISATION
KVM
IP (Ipv4)
1
19.99€
ماهانه
VPS 32 Go (2 موجود است)
CPU
8 x E5-2680-V2, 3.50 Ghz
RAM
32 Go
DISQUE
450 GO
VIRTUALISATION
KVM
IP (Ipv4)
1
36.00€
ماهانه
VPS 64 Go (1 موجود است)
CPU
10 x E5-2680-V2, 3.50 Ghz
RAM
64 Go
DISQUE
800 GO
VIRTUALISATION
KVM
IP (Ipv4)
1